Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ben-zerba.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě ben-zerba.cz.
1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či„zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:
Společnost: Ben-Zerba s.r.o.
Sídlo: Mariánská 355, Příbram IV, 261 01
IČO: 291 43 454,
DIČ: CZ 291 43 454
e-mailová adresa:  info@ben-zerba.cz
tel.:       +420 325 512 901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203605 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost Ben-Zerba“)
1.3 Dodávky (odběr) veškerého zboží se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě dodávek z a do zahraničí.
1.4 Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraněspotřebitele“).
1.5 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení čl. 3.6, 6.1, 6.2 a 7.1 těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.
1.6 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2.Postup uzavření kupní smlouvy, ceny

2.1. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží.
2.2 Veškeré ceny uváděné v ceníku (katalogu) jsou uváděné včetně DPH, která činí 21 %.
2.3 Veškeré ceny uváděné v ceníku (katalogu) jsou uváděné v Kč, EUR a USD.
2.4 Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení; pro objednávku kupujícího je však rozhodná cena platná v okamžiku učinění objednávky.

3. Dodání a odběr zboží, práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou cenu.
3.2 Není-li písemně dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky.
3.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
3.5 Pokud kupující zboží nepřevezme, hradí náklady na dopravu zpět do skladu a za skladné.
3.6 V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s koupí a vrácením zboží. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
3.7 Prodávající neodpovídá za řádné a včasné dodání zboží v případě vyšší moci.

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, dopravného a balného, není-li dohodnuto jinak.
4.2 Prodávající akceptuje karty VISA a MasterCard, bezhotovostní převod, Paypal, platbu dobírkou anebo v hotovosti.
4.3 Platby mohou být poukázány buď přímo prodávajícímu, nebo fyzické či právnické osobě, kterou prodávající zplnomocnil tyto platby přijímat.
4.4 "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

5. Slevy

5.1 Případné slevy jsou možné po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, jde-li o trvalé (opakované) dodávky nebo o velký objem dodávky.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
6.4 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.5 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.6 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt 6 měsíců.
6.7 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
6.8 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.9 Kupující je povinen zkontrolovat zboží hned po jeho převzetí. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

7. Reklamační řád

7.1 Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoliv způsobem.
7.2 Kupující musí prokázat uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného zboží, např. předložením faktury.
7.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu, jehož vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek. Pro konkrétní kupní smlouvu však platí znění obchodních podmínek aktuální v okamžiku učinění objednávky.
8.3
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

9. Ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

 Zobraz ceny:

Novinka od Hornby:

Stephensonova raketa s osobním vlakem


Novinka v našem sortimentu.

Klikněte pro více informací.


Rivarossi HRS6700
Set 2 samovýsypných vozů řady Fals-x SD-KD
(SD - Kolejová doprava a.s.)

Skladem !!

11 590,- Kč
s DPH
7110001 Roco Parní lokomotiva řady 555.0, ČSD - Zvuk

7110001 Roco Parní lokomotiva řady 555.0, ČSD - Zvuk

---
1 399,- Kč
s DPH
74241 Roco Přívěsný vůz k motorové jednotce M 152.0, ČSD

74241 Roco Přívěsný vůz k motorové jednotce M 152.0, ČSD

---
899,- Kč
s DPH
76807 Tillig Chladírenský vůz L, ČSD

76807 Tillig Chladírenský vůz L, ČSD

---
899,- Kč
s DPH
76808 Tillig Uzavřený chladicí vůz řady Ics, ČSD

76808 Tillig Uzavřený chladicí vůz řady Ics, ČSD

---
3 899,- Kč
s DPH
70924 Roco Dieselová lokomotiva 751 229-6

70924 Roco Dieselová lokomotiva 751 229-6 "Bardotka", ČD

---
4 199,- Kč
s DPH
70926 Roco AKCE Dieselová lokomotiva 751 176-9

70926 Roco AKCE Dieselová lokomotiva 751 176-9 "Bardotka", ČD Cargo

---
5 999,- Kč
s DPH
36521 Roco TT Dieselová lokomotiva řady Rh T 679.1

36521 Roco TT Dieselová lokomotiva řady Rh T 679.1 "Sergej", ČSD - Zvuk

---
1 910,- Kč
s DPH
10049 Exact-train  Osobní vojenský vůz AB7545

10049 Exact-train Osobní vojenský vůz AB7545 "Červený kříž", NS

---
4 998,- Kč
s DPH
21605 Piko Elektrická  lokomotiva řady 383 Vectron , 'Metrans'

21605 Piko Elektrická  lokomotiva řady 383 Vectron , 'Metrans'

---
2 957,- Kč
s DPH
74193 Roco Set 2 osobních vozů Flixtrain

74193 Roco Set 2 osobních vozů Flixtrain

---
2 190,- Kč
s DPH
HR6477 Rivarossi Set 2 klanicových vozů řady Remms s nákladem potrubí, DB

HR6477 Rivarossi Set 2 klanicových vozů řady Remms s nákladem potrubí, DB

---
999,- Kč
s DPH
837715 Fleischmann N Vůz se shrnovací plachtou řady Rils, ČD Cargo

837715 Fleischmann N Vůz se shrnovací plachtou řady Rils, ČD Cargo

---
4 799,- Kč
s DPH
HR4293 Rivarossi 3 dílná souprava rychlíkových vozů 2.třídy řady UIC-Z

HR4293 Rivarossi 3 dílná souprava rychlíkových vozů 2.třídy řady UIC-Z "ALEX"

---
4 999,- Kč
s DPH
71231 AKCE Roco Elektrická lokomotiva  Elektrická lokomotiva 371 002-7, ČD

71231 AKCE Roco Elektrická lokomotiva Elektrická lokomotiva 371 002-7, ČD

---
4 999,- Kč
s DPH
71225 AKCE Roco Elektrická lokomotiva řady 372, ČD cargo

71225 AKCE Roco Elektrická lokomotiva řady 372, ČD cargo

---
2 699,- Kč
s DPH
502139 Tillig Set 3 chladírenských vozu řady Icehqs, CFR-Interfrigo

502139 Tillig Set 3 chladírenských vozu řady Icehqs, CFR-Interfrigo

---
1 999,- Kč
s DPH
76019 Roco Set 3 vozů stavebního vlaku ČSD

76019 Roco Set 3 vozů stavebního vlaku ČSD

---
2 390,- Kč
s DPH
AKCE 15116 TRIX MiniTRIX N  Set 3 vozů se shrnovací plachtou,  CD Cargo, ZSSK Cargo a HZ Cargo

AKCE 15116 TRIX MiniTRIX N Set 3 vozů se shrnovací plachtou, CD Cargo, ZSSK Cargo a HZ Cargo

---
4 499,- Kč
s DPH
AKCE 24169 TRIX Set  6 vozů se sklopnou střechou typu Tds společnosti Czech Railco A.S., CZ

AKCE 24169 TRIX Set 6 vozů se sklopnou střechou typu Tds společnosti Czech Railco A.S., CZ

---
4 299,- Kč
s DPH
52819 Piko Dieselová lokomotiva řady T679.1 'Sergej', ČSD

52819 Piko Dieselová lokomotiva řady T679.1 'Sergej', ČSD

  

Kde hledat:
Vyhledávání podle parametrů

Ben-Zerba s.r.o.
Mariánská 355
261 01  Příbram IV

tel.: +420 325 512 901

e-mail: info@ben-zerba.cz


 

     

     
Přijímáme platbu kartou